Trustpilot - Gorenje

Informasjon om vår behandling av personopplysninger

Vi orienterer deg hermed om, at vi har innsamlet personopplysninger om deg i forbindelse med din registrering av ditt kjøp på Gorenjes hjemmeside.

I denne forbindelse skal vi i henhold til personvernforordningens1 artikkel 13 gi deg følgende informasjon.

1. Den behandlingsansvarliges identitet og kontaktinformasjon

Gorenje Group Nordic A/S er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi har registrert om deg. Vår kontaktinformasjon er oppgitt nedenfor:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup, Danmark
Dansk CVR-nr. (foretaksnr.): 56216111
Telefon: +45 36 72 11 44
E-post: marketing@gorenjegroup.com

Vi har utnevnt et personvernombud. Kontaktinformasjonen til personvernombudet er oppgitt nedenfor:

Mitja Kozar
Gorenje Group
Telefon: +386 3 899 1093
E-post: Mitja.Kozar@gorenje.com

2. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysningene


Vi behandler disse personopplysninger med det formål å yte kundeservice i form av levering av goder og fordeler, herunder utstedelse av personlige garantibeviser samt levering av kampanjevarer. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokst. b, som fastsetter at behandling av personopplysninger er lovlig hvis den er nødvendig for å kunne oppfylle en kontrakt.

Vi behandler også disse personopplysningene for å kunne oppfordre deg til å legge inn en anmeldelse av Gorenje på Trustpilot. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen følger av interesseavveiningsregelen i personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokst. f, som fastsetter at behandling av personopplysninger er lovlig hvis den er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne forfølge en berettiget interesse, med mindre den registrertes interesser eller rettigheter som krever vern av
personopplysninger, går foran.

De berettigede interessene som legitimerer behandlingen, er hensynet til forbrukerinformasjon samt Gorenjes mulighet til å evaluere og videreutvikle sine produkter og tjenester.

3. Mottakere av personopplysningene

Vi gir personopplysningene dine videre til følgende databehandler:

AV studio
d.o.o. Vojkova 52
Ljubliana
Slovenia
Telefon: +386 1 530 78 34

4. Lagringstid for opplysningene


Vi oppbevarer dine opplysninger, så lenge det er nødvendig for å kunne ivareta det formål, hvortil dine opplysninger er knyttet. Når vi skal vurdere, hvor lang tid det er nødvendig at oppbevare dine personoppplysninger, legger vi blant annet vekt på utløpet av henholdsvis garantibeviser og kampanjetilbud samt vår mulighet for å dokumentere leveringen av en ytelse i tilfelle av f.eks. en efter-følgende reklamasjonsak. Hvis du på dette tidspunktet er tilmeldt Gorenjes ny-hetsbrev, vil dine oplysninger bli slettet ved avmelding  av nyhetsbrevet.

5. Plikt til å oppgi personopplysninger

Det har ikke vært plikt til å avgi de pågeldende personopplysninger. Det har imidlertid vært ett krav for å motta goder og fordeler fra Gorenje, herunder mottagelse av  kampanjegoder og/eller garantibeviser.

6. Den registrertes rettigheter

I henhold til personvernforordningen har den registrerte en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om den registrerte.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss. Du har følgende rettigheter:

• Rett til å få se opplysninger (innsynsrett).
Du har rett til å få innsyn i opplysningene vi behandler om deg, samt til en rekke andre opplysninger.

• Rett til korrigering (rettelse)
Du har rett til at uriktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir korrigert.

• Rett til sletting.
I enkelte tilfeller har du rett til at personopplysninger om deg slettes før det tidspunktet vi vanligvis ville slettet dem.

• Rett til begrensning av behandling
I visse tilfeller har du rett til at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Hvis du har rett til at behandlingen begrenses, kan vi i fremtiden kun behandle opplysningene – unntatt når det gjelder lagring – med ditt samtykke, eller for at rettskrav skal kunne etableres, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

• Retten til å protestere (innsigelsesrett)
I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine.

• Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysningene om deg selv i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, samt til at disse personopplysningene overføres fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindringer.

7. Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage inn saker til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk.

1Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger, om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46/EF. Artikkel 13, pkt. 1 fastsetter at den behandlingsansvarlige skal gi den registrerte parten en rekke opplysninger når personopplysninger om den registrerte samles inn.
 

Gorenje Matlagingskurs
Gorenje Matlagingskurs
Sammen med de erfarne kokkene hos matkurs.no arrangerer vi eksklusive matlagingskurs hvor du får muligheten til å bli bedre kjent med våre produkter, samtidig som du lærer deg spennende nye oppskrifter.